Markerte at SLT-prosjektet er avsluttet

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

gaveoverrekking

På møte i rådmanssutvalget 22. februar markerte rådmennene at SLT-prosjektet nå er avsluttet. Dette sammarbeidet om rus- og kriminalitetsforebygging har pågått helt siden 2012. Siri Severinsen, som har vært koordinator for arbeidet, oppsummerte arbeidsoppgaver, utfordringer og resultater som er oppnådd.

inFuture fikk jobben

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Det Oslobaserte konsulentselskapet inFuture fikk oppdraget med å utarbeidelsen av Næringsforesight på Agder. Næringsforesight skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å utforme en næringspolitikk for framtida ut fra Agders forutsetninger og muligheter. Businessregion Kristiansand har tatt initiativet til dette arbeidet. Alle regionrådene på Sørlandet deltar sammen med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Sørlandets Kompetansefond og Sørlandsparken Næringsforening. Konsulentoppdraget har en verdi på ca. 1,3 millioner kroner. InFuture skal beskrive ulike fremtidsbilder for regionen og belyse mulige strategier for å lykkes med å skape en positiv utvikling. 

Lindesnesregionen godkjent som bærekraftig reisemål

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

"Bærekraftig reisemål er en departemental satsing som Innovasjon Norge har fått i oppdrag å gjennomføre. Bærekraft knyttes til både det sosiale, økonomiske og miljømessige aspektet ved virksomheten. Interessen for å kunne skilte med Merket for bærekraftig reisemål er stor blant norske destinasjoner. Lindesnesregionen er den 11. destinasjonen som har gjennomført prosessen med å kvalifisere seg.

Arbeidet med å bli godkjent som et bærekraftig reisemål har økt bevisstheten for en bærekraftig utvikling hos næringen og kommunene i Lindesnesregionen. Visit Lindesnes har hatt et stort fokus på videreutvikling av det gode vertskapet, skape samarbeid og nettverk i næringen, bruk av lokalmat og forskjønnelse av regionen.
- Vi har hatt et ekstra fokus på kompetansehevende tiltak, og vi vil inn i barnehage og skole med budskap og tankegang. Bærekraft er blitt en del av hvordan vi jobber og vil være en kontinuerlig prosess fremover. Merket har gitt oss et bedre samhold, stolthet og positiv markedsføring, sier Erling Løfsnes, daglig leder i Visit Lindesnes.

Mandal sterkt representert på Agderkonferansen

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Lotte Syltevik og Svein Støle i samtale med Anne Grosvold under Agderkonferansen

Mandal var svært synlig på Agderkonferansen som ble arrangert i Bølgen tirsdag 23. januar.

Lotte Fredriksen Syltevik presenterte Mandal Hotell sammen med investor Svein Støle. Byggearbeidene er i rute og bookingen er allerede i gang. Lotte fortalte forsamlingen at det var helt avgjørende for satsingen å finne en investor med lokal tilhørighet.

I tillegg var Edgars Bakeri nominert til Kompetanseprisen. Formålet med prisen er å stimulere til et mest mulig kompetanseorienterte bedrifter. Tanken er at høy kompetanse skaper et robust næringsliv.

BerryAlloc fra Lyngdal, Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi (RKG) og Henrik Snekkeri fra Arendal var de andre nominerte. Henrik Snekkeri stakk av med seieren.

Skal representere Lindesnesregionen

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Guro WendelboGuro Wendelbo skal representere Lindesneregionen i en gruppe som skal utvikle   kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Dette er en tiårig satsing som skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven. Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsingen skal søke å hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet.

KS, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står sammen om utvikling og implementering av Program for folkehelsearbeid i kommunene, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

Guro er til daglig ansatt som rådgiver i Mandal kommune der hun blant annet arbeider med folkehelse.

Les mer om programmet i vedlegget.

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027