Lindesnesregionen godkjent som bærekraftig reisemål

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

"Bærekraftig reisemål er en departemental satsing som Innovasjon Norge har fått i oppdrag å gjennomføre. Bærekraft knyttes til både det sosiale, økonomiske og miljømessige aspektet ved virksomheten. Interessen for å kunne skilte med Merket for bærekraftig reisemål er stor blant norske destinasjoner. Lindesnesregionen er den 11. destinasjonen som har gjennomført prosessen med å kvalifisere seg.

Arbeidet med å bli godkjent som et bærekraftig reisemål har økt bevisstheten for en bærekraftig utvikling hos næringen og kommunene i Lindesnesregionen. Visit Lindesnes har hatt et stort fokus på videreutvikling av det gode vertskapet, skape samarbeid og nettverk i næringen, bruk av lokalmat og forskjønnelse av regionen.
- Vi har hatt et ekstra fokus på kompetansehevende tiltak, og vi vil inn i barnehage og skole med budskap og tankegang. Bærekraft er blitt en del av hvordan vi jobber og vil være en kontinuerlig prosess fremover. Merket har gitt oss et bedre samhold, stolthet og positiv markedsføring, sier Erling Løfsnes, daglig leder i Visit Lindesnes.

Skal representere Lindesnesregionen

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Guro WendelboGuro Wendelbo skal representere Lindesneregionen i en gruppe som skal utvikle   kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Dette er en tiårig satsing som skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven. Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsingen skal søke å hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet.

KS, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står sammen om utvikling og implementering av Program for folkehelsearbeid i kommunene, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

Guro er til daglig ansatt som rådgiver i Mandal kommune der hun blant annet arbeider med folkehelse.

Les mer om programmet i vedlegget.

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

Vil la ansvaret for vannforvaltningen bli værende hos fylkeskommunen

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Lindesnesrådet behandlet 5. desember forslaget om å flytte ansvaret for vannforvaltningen fra fylkeskommunen til fylkesmannen.

Rådet hadde følgende merknader til høringsforslaget:

Man må ta seg tid til å vente for å høste mer erfaringer fra arbeidet med oppfølging av dagens vannforvaltningsplaner før man eventuelt starter arbeid med omfattende endringer i vannforskriften.

Høringsprosessen må i alle tilfelle avvente det statlige ekspertutvalget sine konklusjoner når det gjelder å overføre flere oppgaver fra stat til nytt folkevalgt nivå, jf. regionreformen.

Lindesnesregionen tror ikke man oppnår vesentlig effektivisering av prosesser knyttet til vannforskriften gjennom å flytte ansvaret fra fylkeskommuner til fylkesmenn. Effektivisering kan oppnås lettere ved å forenkle vannforskriften og tilpasse den bedre til norske (lokale) forhold.

Plan- og bygningsloven er et godt verktøy for å fremme sektorovergripende og helhetlig vannforvaltning for å nå målene om godt vannmiljø. Loven kan sikre en god politisk forankring i kommunene, engasjerte lokalsamfunn og aktiv deltakelse fra relevante parter.

Nasjonale interesser kan tas vare på gjennom plan og bygningsloven.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bekymring for svekket togtilbud

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Ordfører i Audnedal, Reidun Bakken tok initiativ til at Lindesnesrådet i møte 5. desember skulle drøfte stoppmønsteret på Sørlandsbanen. Grunnen til dette var at det i konkurransegrunnlaget for trafikkpakke 1 Sør er beskrevet at kommende leverandører av persontrafikken kan lege til grunn et begrenset stoppmønster. Bakken frykter at dette kan føre til færre avganger.  Lindesnesrådet valgte å gi følgende uttale som er oversendt jernbanedirektoratet:

Lindesnesrådet viser til konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør, hvor det er beskrevet at kommende leverandør av persontogtrafikk på Sørlandsbanen kan, med bakgrunn i sin markedsinnsikt, legge til grunn et begrenset stoppmønster bl.a. på Audnedal stasjon.

Dette er en sak som vi reagerer sterkt på i Lindesnesregionen.

Det må være et overordna mål at konkurranseutsetting av jernbanen ikke fører til et svekket togtilbud. Kommunene har signalisert klart de lokale behovene både når det gjelder stoppmønster, forbedringer av plattformer og krysningsspor. Vi forventer at de lokale og regionale ønskene blir tatt hensyn til i et samarbeid med operatøren som får anbudet.

Målet må være et styrket kollektivtransporttilbud i regionen, og ikke det motsatte.

NSB har hatt et forutsigbar stoppmønster gjennom mange år, og dette har gitt innbyggerne en trygghet til å satse på jernbanene som reisemåte. Jernbanen er blant annet viktig pendlevei for innbyggere i kommunene. Den usikkerheten rundt stoppmønsteret som konkurransegrunnlaget legger opp til, vil medføre store negative samfunnsmessige konsekvenser i de berørte kommunene.

Vi jobber også for å møte det grønne skiftet. Kollektivtransport eksisterer på et minimumsnivå i store deler av innlandskommunene, og en ytterligere reduksjon av mulighet til miljøvennlig reisemåte, vil føre dette arbeidet flere skritt tilbake. Lindesnesrådet kan derfor ikke akseptere at ny operatør gir reisende et dårligere tilbud enn det de har i dag. 

Lindesnesrådet ber derfor Jernbanedirektoratet endre konkurransegrunnlaget, slik at videreføring av dagens stoppmønster langs Sørlandsbanen blir et minimumskrav til kommende operatør.

Risa - Implenia får jobben

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Alt tyder på at arbeidsfellesskapet Risa-Implenia får jobben med bygging av ny dam ved Langevatn i Åseral samt rehabilitering av 7,2 kilometer tunnel fra Langevatn og sørover mot Nåvassmagasinet.

I første omgang blir det inngått en intensjonsavtale. Intensjonsavtalen skal sikre fremdriften og gjøre entreprenøren i stand til å starte arbeidet tidlig i 2018. Intensjonsavtalen innebærer at entreprenøren kan utføre nødvendige forberedende arbeider som riggetablering, klargjøring av maskiner og utstyr til tunnelarbeidet.

Intensjonsavtalen tar forbehold om en positiv investeringsbeslutning i konsernstyret i Agder Energi onsdag 20.desember. Eventuell kontraktinngåelse vil bli gjort i etterkant av styrets behandling.

Arbeidet med bygging av dam og driving av tunellen, som nå kalles Åseral Nord, omfatter ikke planlagt bygging av nytt kraftverk ved Åstøl. Prosjektet er allikevel det største anleggsarbeidet av denne typen i landsdelen de kommende årene.