Vil la ansvaret for vannforvaltningen bli værende hos fylkeskommunen

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Lindesnesrådet behandlet 5. desember forslaget om å flytte ansvaret for vannforvaltningen fra fylkeskommunen til fylkesmannen.

Rådet hadde følgende merknader til høringsforslaget:

Man må ta seg tid til å vente for å høste mer erfaringer fra arbeidet med oppfølging av dagens vannforvaltningsplaner før man eventuelt starter arbeid med omfattende endringer i vannforskriften.

Høringsprosessen må i alle tilfelle avvente det statlige ekspertutvalget sine konklusjoner når det gjelder å overføre flere oppgaver fra stat til nytt folkevalgt nivå, jf. regionreformen.

Lindesnesregionen tror ikke man oppnår vesentlig effektivisering av prosesser knyttet til vannforskriften gjennom å flytte ansvaret fra fylkeskommuner til fylkesmenn. Effektivisering kan oppnås lettere ved å forenkle vannforskriften og tilpasse den bedre til norske (lokale) forhold.

Plan- og bygningsloven er et godt verktøy for å fremme sektorovergripende og helhetlig vannforvaltning for å nå målene om godt vannmiljø. Loven kan sikre en god politisk forankring i kommunene, engasjerte lokalsamfunn og aktiv deltakelse fra relevante parter.

Nasjonale interesser kan tas vare på gjennom plan og bygningsloven.