Bekymring for svekket togtilbud

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Ordfører i Audnedal, Reidun Bakken tok initiativ til at Lindesnesrådet i møte 5. desember skulle drøfte stoppmønsteret på Sørlandsbanen. Grunnen til dette var at det i konkurransegrunnlaget for trafikkpakke 1 Sør er beskrevet at kommende leverandører av persontrafikken kan lege til grunn et begrenset stoppmønster. Bakken frykter at dette kan føre til færre avganger.  Lindesnesrådet valgte å gi følgende uttale som er oversendt jernbanedirektoratet:

Lindesnesrådet viser til konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør, hvor det er beskrevet at kommende leverandør av persontogtrafikk på Sørlandsbanen kan, med bakgrunn i sin markedsinnsikt, legge til grunn et begrenset stoppmønster bl.a. på Audnedal stasjon.

Dette er en sak som vi reagerer sterkt på i Lindesnesregionen.

Det må være et overordna mål at konkurranseutsetting av jernbanen ikke fører til et svekket togtilbud. Kommunene har signalisert klart de lokale behovene både når det gjelder stoppmønster, forbedringer av plattformer og krysningsspor. Vi forventer at de lokale og regionale ønskene blir tatt hensyn til i et samarbeid med operatøren som får anbudet.

Målet må være et styrket kollektivtransporttilbud i regionen, og ikke det motsatte.

NSB har hatt et forutsigbar stoppmønster gjennom mange år, og dette har gitt innbyggerne en trygghet til å satse på jernbanene som reisemåte. Jernbanen er blant annet viktig pendlevei for innbyggere i kommunene. Den usikkerheten rundt stoppmønsteret som konkurransegrunnlaget legger opp til, vil medføre store negative samfunnsmessige konsekvenser i de berørte kommunene.

Vi jobber også for å møte det grønne skiftet. Kollektivtransport eksisterer på et minimumsnivå i store deler av innlandskommunene, og en ytterligere reduksjon av mulighet til miljøvennlig reisemåte, vil føre dette arbeidet flere skritt tilbake. Lindesnesrådet kan derfor ikke akseptere at ny operatør gir reisende et dårligere tilbud enn det de har i dag. 

Lindesnesrådet ber derfor Jernbanedirektoratet endre konkurransegrunnlaget, slik at videreføring av dagens stoppmønster langs Sørlandsbanen blir et minimumskrav til kommende operatør.